Disclaimer

Artikel 1: Algemeen

Door het bezoeken van de website verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2: Informatie

Onder de term "informatie" wordt hiernavolgend verstaan: Alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op elke wijze en onder elke vorm, met inbegrip van afbeeldingen, grafische elementen, producten, diensten, lay-out, software, muziek, geluid, foto's .... Deze omschrijving is niet limitatief en omvat eveneens alle mogelijke andere items.

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 4: Gebruik van de website

Het gebruik van deze website blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Elke commercialisatie van de verstrekte informatie, in welke vorm ook, is strikt verboden.

Artikel 5: Beperking van aansprakelijkheid

AE Systems tracht alle informatie zo betrouwbaar mogelijk te maken, en probeert zijn bronnen zo goed mogelijk na te kijken, evenals de gegevens zo veel als mogelijk up-to-date te houden. Ondanks al onze zorg kan AE Systems niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:

Voornoemde opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe AE Systems kan gehouden worden. Indien u niet akkoord bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat u enige verhaalsrecht erin deze website niet te gebruiken.

Artikel 6: Hyperlinks

AE Systems biedt ter bevordering van het gemak van zijn gebruikers hyperlinks aan dewelke beheerd worden door derden. Deze worden zo goed als mogelijk onderzocht alvorens gelinkt te worden aan deze website. AE Systems kan echter niet aansprakelijk gesteld worden noch voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, noch voor de schade die uit het gebruik hiervan kan voortvloeien.

Artikel 7: Ongeoorloofd of verboden gebruik

Door gebruik te maken van deze website verbindt de gebruiker zich ertoe onder geen enkel beding gebruik te maken van deze site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Zo verbindt de gebruiker zich ertoe onder meer:

Artikel 8: Beperking van de toegang

AE Systems behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, en van de gelinkte sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden.

Artikel 9: Wijziging vande onderhavige voorwaarden en bepalingen

AE Systems het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.

Artikel 10: Contact

U kan ons contacteren op info@aesystems.be

Artikel 11: Privacy

Meer informatie in onze privacyverklaring

Artikel 12: Slotbepaling

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België. U erkent hierbij dat elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze site of één van de gelinkte sites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).